Zámery činnosti Zväzu na rok 2020

 1. Spolupracovať so Slovenským cukrovarníckym spolkom na rôznych úrovniach štátnej správy a samosprávy v otázke podpory sektoru cukor-cukrová repa s cieľom produkcie cukru z domácej suroviny pre národnú sebestačnosť Slovenska ako aj prípadný export.
 2. V novom programovom období SPP 2021 – 2027 zachovať zaradenie cukrovej repy medzi citlivé komodity s dobrovoľnou viazanou platbou.
 3. S príslušným výkonným orgánom Pôdohospodárskou platobnou agentúrou MPRV SR koordinovať vyplácanie systémovej podpory ,,zelenej nafty v roku 2020“ pestovateľom cukrovej repy s cieľom maximálneho čerpania pridelených prostriedkov.
 4. Spolupracovať s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na príprave Projektu rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby NPPC v roku 2020.
 5. V zmiešaných komisiách pokračovať v rokovaniach o podmienkach nákupu cukrovej repy, príplatkov vyplývajúcich zo zvýšenej ceny cukru, logistike a harmonograme.
 6. Sledovať legislatívu EÚ a podieľať sa na príprave pozícií Slovenskej republiky k problematike cukru a cukrovej repy.
 7. Pozorne sledovať budúci vývoj SPP 2021 – 2027 a následne Slovenskej legislatívy týkajúcej sa nášho sektoru a prenášať v spolupráci s SPPK požiadavky na presadzovanie záujmov našich členov, predovšetkým v týchto kľúčových témach:
 • nepresúvať prostriedky z I. do II. piliera,
 • presunúť prostriedky z II. do I. s cieľom navýšenia financií pre viazané platby,
 • nesúhlasiť s dvojrýchlostnou EÚ v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka,
 • žiadať vyrovnanie priamych platieb na úroveň starých štátoch EÚ,
 • požadovať rovnaké pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci v jednotlivých členských štátoch v EÚ,
 • požadovať úplne zrušenie dane z nehnuteľností, alebo jej zafixovanie na konštantnú hodnotu bez možností navyšovania zo strany jednotlivých samospráv
 • aktívne sledovať kroky rezortu a vlády SR, predovšetkým v oblastiach pozemkového a pracovného práva a poskytnúť zásadné stanoviská v záujme členskej základne,
 • požadovať okamžité zmeny pri podávaní žiadosti o dotácie – GSAA v záujme zjednodušenia celého procesu a trvať na návrate k vyplácaniu priamych platieb do konca decembra kalendárneho roka,
 • požadovať transparentnosť pri vyhodnocovaní projektových podpôr a zverejňovanie jednotlivých žiadateľov a ich úspešnosť alebo neúspešnosť v projektovom procese.